Zápis do Mateřské školy GS-PROFI s.r.o.

Zápis  do Mateřské školy GS-PROFI s.r.o. pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy, GS-PROFI s.r.o. stanovila po dohodě se zřizovatelem, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 1. 9. 2021 v termínu:

6.  května 2021 od 16,00 do 18,00 hod.  pro osobní podání v prostorách našeho zařízení bez přítomnosti dětí, kdy budou zákonní zástupci vpouštěni do prostor školy jednotlivě.

Nebo podáním přihlášky datovou schránkou (ID schránkytkq88he),

emailem s elektronickým podpisem (http://www.profiskolka.cz)

nebo poštou  do 6. 5. 2021.

K zápisu potřebujete vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a doložení řádného očkování. 

Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované  a
2. doloží kopii očkovacího průkazu

 

Součástí přijetí k předškolnímu vzdělávání do  Mateřské školy GS-PROFI s.r.o je poplatek 1000 Kč - zápisné, které je v případě přijetí nevratné. Tento poplatek můžete zaplatit v hotovosti při osobním podání přihlášky, nebo  po elektronickém podání přihlášky poukázáním na účet MŠ  č.ú 6139429001/5500. Do poznámky napište jméno dítěte a zápisné 2021/2022.

I. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34  a § 34a Školského zákona).

II. Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy  Bc.Martina Štolfová stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium

Bodové hodnocení

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 Školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dítě s odkladem školní docházky.

Věk dítěte

(k 31. 8. 2021)

uchazeč dosáhl 5 let věku

5 bodů

uchazeč dosáhl 4 let věku

4 body

uchazeč dosáhl 3 let věku

3 body

uchazeč dosáhl 2 let a méně let věku

1 bod

Sourozenci uchazeče

sourozenec (sourozenci) uchazeče se vzdělává v Mateřské škole

2 body

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.

                                                                       Žádost

Žadatel: Jméno, příjmení
Místo trvalého pobytu, popřípadě jiná vhodná adresa pro doručování

Žádost
Mateřské škole GS-PROFI s.r.o.
Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

žádám o přijetí mého dítěte ________________ , datum narození _______________ k
předškolnímu vzdělávání k datu ___________.

Doplňující informace k žádosti: (blízkost školy od bydliště, starší sourozenec, …).
Zdravotní postižení …

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů v platném znění
a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji
pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v
platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.
Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
a podle Evropského nařízení ke GDPR.
Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.

V ___________ dne _________________
podpis zákonného zástupce

Přílohy u dítěte se zdravotním postižením:
1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
2. Doporučení lékaře


 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná  15. května 2020.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

-  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

-  po dobu 4 souvislých hodin denně,

- začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

  •  vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové MŠ; vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

7. Omlouvání nepřítomnosti povinně vzdělávaných dětí musí být do tří dnů od počátku nepřítomnosti omluveno telefonicky nebo osobně na třídě, kde se dítě vzdělává.

                                                                                       


[ ^ k obsahu ^ ]