Školní vzdělávací program

ŠVP „BARVIČKY“

Motto ŠVP: "Pojďme dělat svět barevnější."

Hlavní cíl: rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání a touhy po poznání.

ŠVP vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání,  respektuje přirozený  vývoj a život dítěte a postupně naplňuje dlouhodobé  rámcové vzdělávací cíle :

1.Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

2.Osvojení si základů hodnot  na nichž je založena naše společnost

3.Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

Cílové kompetence

V etapě předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problému

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Činnostní a občanské kompetence

Vzdělávací oblasti dle RVP PV

Vzdělávací program je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí:

1)Dítě a jeho tělo (oblast biologická).

2)Dítě a jeho psychika (oblast psychologická).

3)Dítě a ten druhý (oblast interpersonální).

4)Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní).

5)Dítě a svět (oblast interpersonální).

Tyto vzdělávací oblasti jsou součástí čtyř integrovaných bloků.

  1. Podzimní  barvičky

  2. Zimní barvičky

  3. Jarní barvičky

  4. Letní   barvičky

    Kompletně vypracovaný školní vzdělávací program

    je k nahlédnutí v MŠ.

    Děkujeme


[ ^ k obsahu ^ ]