Jak nás hodnotí Česká školní inspekce

    Vzdělávání je realizováno v souladu s filosofií školy, která je založena na vytvoření  přátelského a vstrícného prostředí pro děti. Vzdělávací nabídka obohacují aktivity zaměřené na poznávání širšího okolí (poznávací výlety a vycházky) a návštěvy kulturních představení a knihovny. 

     Škola začlenila do vzdělávacího procesu principy pedagogiky M.Montessori, poskytuji dětem dostatek příležitostí pro sociální a smyslové učení, nácvik praktických dovedností prostřenictvím běžných pomůcek a materiálů. Vytváří vhodné vzdělávací prostředí, ve kterém děti získávají poznatky a potřebné dovednosti vlastní aktivitou a svým tempem. Děti využívají didaktické pomůcky, samy si volí pořadí činností, experimentují, vyhledávají informace. Získávají sociální zkušenosti, jsou vedeny k samostatnému řešení problémů, k toleranci, k respektování společně vytvořených pravidel chování. Učitelky děti bezprostředně oceňují  a poskytují průběžnou zpětnou vazbu. Partnerský přistup pedagogů s respektem k individualitě dítěte směřují ke komplexnímu rozvoji dětské  osobnosti.

    Vzdělávacím programem prolíná výchova ke zdravému životnímu stylu včetně rozvíjení kladného vztahu dětí k životnímu prostředí. Pro podporu fyzického vývoje dětí jsou pravidelně zařazovány  preventivní zdravotní cvičení a pohybové aktivity na školní zahradě. Dobře nastaveny jsou podmínky  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

   Silné stránky:

  • klima školy,
  • podnětné vzdělávací prostředí včetně vybavení učebními pomuckami,
  • podpora osobnostního rozvoje dětí.

   Průběh vzdělávání podporuje osobnostní  rozvoj dětí a naplňování vzdělávacích cílů, které si škola stanovila ve svém ŠVP PV. Uplatňované metody a formy práce respektují specifika předškolniho vzdělávání a požadavky RVP PV.


[ ^ k obsahu ^ ]