Zápis do Mateřské školy GS-PROFI s.r.o.

2.2.2018

Zápis  do Mateřské školy GS-PROFI s.r.o. pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve dnech 15. a 16. května 2018 od 15.00 do 17.00 hod., kdy se odevzdávají vyplněné žádosti o přijetí, tiskopisy budou k vyzvednutí v MŠ od 1. dubna  2018. Zápis bude probíhat v MŠ na adrese Vrchlického 9, 415 01 Teplice.

K zápisu je třeba:

  • dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ nastoupit
  • vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem
  • mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list

I. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34  a § 34a Školského zákona).

II. Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy  Mgr.Irina Gorgol stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium

Bodové hodnocení

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 Školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dítě s odkladem školní docházky.

Věk dítěte

(k 31. 8. 2018)

uchazeč dosáhl 5 let věku

5 bodů

uchazeč dosáhl 4 let věku

4 body

uchazeč dosáhl 3 let věku

3 body

uchazeč dosáhl 2 let a méně let věku

1 bod

Sourozenci uchazeče

sourozenec (sourozenci) uchazeče se vzdělává v Mateřské škole

2 body

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích MŠ a webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.


[ ^ k obsahu ^ ]