Novinky

Ahoj, já jsem Korona!

Jak pomoci našim dětem                                                                                                                                      
http://www.profiskolka.cz/userfiles/files/DESATERO-PRO-RODICE%20COVID-19.pdf                                   http://www.profiskolka.cz/userfiles/files/Ahoj_ja_jsem_Korona!_verze_2.pdf

http://www.profiskolka.cz/userfiles/files/K_pouziti_materialu-Ahoj_ja_jsem_Korona-CZ_-_20200321%20(1).pdf

7.4.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče, z důvodu nadále trvajícího nouzového stavu, který schválila naše Vláda, ponechávám naší školku uzavřenou až do odvolání. 

Děkuji za pochopení a vzájemný ohled při zabránění šíření nákazy.

Ředitelka MŠ Mgr. Irina Gorgol

Škola  vydává potvrzené Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodů uzavření školy, které mohou rodiče uplatnit u svého zaměstnavatele

Materiály a odkazy pro práci s dětmi

COVID-19       https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx         

MŠMT Od 30.3.2020e startuje na sociálních sítích ministerstva nový projekt - Rozcvička #NaDálku. Ve spolupráci se sportovci a odborníky z Vysokoškolského sportovního centra Victoria budeme každý den přesně v 8:00 publikovat speciální rozcvičku na 10 minut.                                                                                                                  

20.3.2020

Indiánská vesnička Rosehill

Pondělí 3.6.2019 sraz ve školce do 7:30 hod.


2.6.2019

Dětský den FK Teplice

V pátek 31. května,sraz  v 9.00 hod.                                                               Výsledek obrázku pro fk teplice

2.6.2019

Zápis do Mateřské školy GS-PROFI s.r.o. pro školní rok 2019/2020

Zápis  do Mateřské školy GS-PROFI s.r.o. pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve dnech 15.  května 2019 od 16,00 do 18,00 hod. kdy se odevzdávají vyplněné žádosti o přijetí, tiskopisy budou k vyzvednutí v MŠ od 1. dubna  2018. Zápis bude probíhat v MŠ na adrese Vrchlického 9, 415 01 Teplice.

K zápisu je třeba:

- dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ nastoupit

- vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem

- mít řádně vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list

I. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34  a § 34a Školského zákona).

II. Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka mateřské školy  Mgr.Irina Gorgol stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium

Bodové hodnocení

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 Školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky a dítě s odkladem školní docházky.

Věk dítěte

(k 31. 8. 2019)

uchazeč dosáhl 5 let věku

5 bodů

uchazeč dosáhl 4 let věku

4 body

uchazeč dosáhl 3 let věku

3 body

uchazeč dosáhl 2 let a méně let věku

1 bod

Sourozenci uchazeče

sourozenec (sourozenci) uchazeče se vzdělává v Mateřské škole

2 body

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích MŠ a webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná  15. května 2019.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

-  v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

-  po dobu 4 souvislých hodin denně,

- začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

  •  vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové MŠ; vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

7. Omlouvání nepřítomnosti povinně vzdělávaných dětí musí být do tří dnů od počátku nepřítomnosti omluveno telefonicky nebo osobně na třídě, kde se dítě vzdělává.

                                                                                       

2.4.2019


[ ^ k obsahu ^ ]